به‌شۆ که‌رده‌ی
فه‌یسبوکه‌نه‌ به‌شش که‌رۆ
سه‌رو خه‌تېوه
We have 2 guests online
یانه‌

ۉیره‌ۉه‌ریه‌کېم

به‌شو یه‌کی

فره‌و وه‌ختا کؤڕ و کؤمه‌ڵې وېمانه‌ گله‌یېما بېنې که‌ چېۉې هه‌ر فره‌ که‌مېما جه‌ ۉیه‌رده‌یۆ په‌ی مه‌نېنێ. جا په‌ی ئانه‌یه‌ که‌ ئی په‌رسې هه‌رپاسه‌ و چون وېش نه‌لؤ ئایه‌ندۆر و جه‌ پاڵیچشه‌نه‌  یاردیېۉو زۉانه‌که‌یما دابؤم ده‌سم که‌رد به‌ ئه‌ۉه‌ نۉیسه‌ی ۉیره‌ۉه‌ریه‌کام.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Thursday, 31 July 2014 18:16)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

آپارتاید زبان هورامی

شاخصه‌های حکومت اقلیم کردستان و آپارتاید زبان هورامی

کورش امینی

 

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

باسېۉی گردی سه‌رو ئازادی به‌یانی

هؤرگیریا جه‌ په‌لیانه‌و حکومه‌تو سویدی سه‌رو مافه‌کا مرؤۉی

ته‌رگمه‌و سیامه‌ند هۆرامی

ئازادی به‌یانی و ئازادی په‌یلۉای جه‌ بنه‌ڕه‌تیته‌رین ئازادی و مافه‌کا کؤمه‌ڵگێۉی دیمؤکراتیکیه‌نې. بیه‌ی ده‌ره‌تانو به‌یانو نه‌زه‌رې و پوره‌ سازنای دۆرو په‌رسه‌

جؤراوجؤرانه‌، په‌ی ئانه‌یه‌ پرؤسېسه‌ سیاسیه‌کې به‌ شېۉېۉی دیمؤکراتیک بلا ۉه‌رۆ، هه‌ر جه‌ زوۆن پېسه‌ یؤ جه‌ مه‌رجه‌ گرنگه‌کا ته‌ماشه‌ کریان. ئازادی په‌یلۉای بې مه‌رزا، به‌ڵام مافو ئازاد به‌یان که‌رده‌و  نه‌زه‌را،  مه‌رزدارا و مشیؤ به‌ پاو ۉه‌رپه‌رسیاریېۉی تایبه‌تی، په‌ی نمونه‌ی به‌ ۉه‌ره‌چه‌م گرته‌ی ئازادی و مافا که‌ساته‌ری،  بلؤ ۉه‌رۆ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 18 March 2014 15:34)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

کت و مڵه‌

 کت و مڵه‌، داستانېۉی شېعری یاگه‌ کۆته‌ن که‌:: 

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 29 July 2014 22:24)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

مه‌رگو مامؤسا عه‌باس که‌مه‌ندی

به‌ داخۆ هه‌ۉاڵو مه‌رگو مامؤسا عه‌باس که‌مه‌ندی پېچیانه‌ مېدیا و داغدارېش که‌ردیمې. مامؤسا عه‌باس جه‌ مېدانو هؤنه‌ر و ئه‌ده‌بیاتی کوردیه‌نه‌ کؤڵه‌کېۉه‌ی هه‌سه‌مه‌ بې. هؤنه‌رمه‌ندېۉ 

بې که‌ دلې مه‌ردمیه‌نه‌ هؤرکۆته‌ بې و په‌ی مه‌ردمی بې. ئاشناییش به‌ ئه‌ده‌ب و موزیکی کوردی و به‌ تایبه‌ت ئه‌ده‌بی هۆرامیانه‌ یاگې سه‌رنجی بې و به‌ یاگې بایه‌خی مه‌نؤۉه‌ و مه‌رگش خه‌سارېۉی گۆره‌ن.

ئه‌نجمه‌نو هۆرامانی ئی خه‌ساریه‌ به‌ خانه‌ۉاده‌ی گرامی مامؤسا عه‌باس که‌مه‌ندی و به‌ سه‌رجه‌م مه‌ردمو کوردسانی سه‌ره‌وه‌شی ماچؤ و وېش به‌ شه‌ریکه‌ خه‌م مزانؤ.

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
را سه‌نجی
وه‌زعه‌و ئارؤ زوانی هۆرامی چه‌نی چند ساڵا چێوه‌ڵته‌ریش