هیزی تا ئارو جمهووری ئیسلامی

 

ساڵه‌کا هه‌زار و نوسه‌د و حه‌فتایه‌نه‌، سه‌رهوردای مه‌ردموو ئیرانی  ڕژیموو پاشایه‌تیش تلنا بی‌ ده‌ردیوۆ‌ که‌ په‌ی غه‌ربیچ ده‌رمان  ‌نه‌کریی. چا سه‌رده‌مه‌نه‌‌ گردوو ئامانجوو غه‌ربی  ئاما بی سه‌روو ئانه‌یه‌ تا به‌ هه‌رجوریؤ بیه‌ن کومه‌ڵگاو ئیرانی ئارام که‌روؤه‌ و وه‌ر به‌ شوڕشوو مه‌ردموو ئیرانی گیرو. جا پا بونۆ هه‌ر پاسه‌ که‌ دیما جه‌ خومه‌ینی و به‌ په‌له‌ ئانه‌شا وه‌ش که‌رد که‌ په‌ی ئا وه‌ختی ده‌رده‌شا وه‌ری و دیاروو چه‌ما مه‌ردموو دنیایۆ به‌ ته‌یاره‌و ویشا ئاوردشاؤه‌ خیابانیو که‌ خیابانی ئۆ دیمینشه‌نه‌ حاکمیه‌توو شای بی و ئا حاکمیه‌تشا‌ ده‌س به‌سه‌ و ته‌ماشاگه‌ر ئاستۆ. چه‌نی ئینیشایچه‌ گرد، ‌ وه‌ر به‌ شوڕشی نه‌گیریا و شوڕشوو ئیرانی ڕژیموو پاشایه‌تیش ماڵاره‌‌ و لوای لوی تا به‌ سه‌ر ئه‌نجاموو ویش بیاؤو.

به‌ڵام دار و ده‌سه‌ی مه‌زهه‌بی  به‌ په‌شت به‌سه‌ی به‌  خورافاتوو به‌شیو جه‌ مه‌ردمی ئه‌بزاروو سه‌رکوتیش گرت ده‌سۆ و گرد ته‌لاشیؤش که‌رد تا ئا زیاده‌ ڕه‌وی مه‌ردموو ئیرانیه‌ باروؤه‌ یاگی و په‌ی ‌ئینه‌یچه جه‌ گرد په‌شتیبانیؤوو غه‌ربی به‌شدار بی.

جه‌ پاڵوو ئینیشانه‌، جمهووری ئیسلامی، هه‌ر چا ڕوا ئه‌وه‌ڵیۆ، په‌یش به‌ر کۆته ‌بی که‌ جه‌ دنیاو ئارویه‌نه‌ لکیوه‌ی ناقڵوکاره‌نه‌ و مشیو لا بشو. جا به‌ پاو ئی په‌نه‌ زانایشه،‌ ئی ڕژیمه‌ هه‌ر چا وه‌ختۆ، مه‌جبور بیه‌ن جه‌ دوی جبهینه‌ بێؤه‌ په‌نجی. یه‌که‌‌م جه‌ جبهه‌ی داخڵیه‌نه‌ و دژ به‌ خواستا و ئاره‌زوا مه‌ردمی. دوه‌م جه‌ جبهه‌ی به‌ینه‌للمله‌لیه‌نه‌ و سه‌روو که‌ی نه‌دریایش و قه‌بووڵ نه‌کریایش.

ئی حکوومه‌ته‌ ویش زانانش و مزانۆ که‌ جه‌ ته‌وانشه‌نه‌ نیا جوابوو خواستا هیچکام چی ته‌ره‌فا بدوؤه‌. نه‌ متاؤو جه‌ وه‌راوه‌روو مه‌ردموو ئیرانیۆ کوتا بی و نه‌ جه ‌وه‌راوه‌روو قانوونا به‌ینه‌للمله‌لیۆ.

ئی ڕژیمه‌ چوون وه‌ختوو ویش په‌ی ئه‌وه‌ گیڵنای و ئه‌ره‌ مه‌رزنای به‌ حه‌ساب ئارامشی  ئاوریا بی، چامای په‌ی ئانه‌یه‌ برمانو که‌ هه‌رمانه‌ش هه‌ر مه‌نینه‌و لازما جاریو هه‌ر مه‌نوؤه‌، فره‌ جاری ویش به‌ ده‌سی ویش وه‌زعه‌ش‌ خرابنێنه‌ و هه‌رمانیش‌ په‌ی ویش تاشتینی. چی ویه‌ڕیچه‌نه‌ ده‌ر هه‌ق به‌ مه‌ردموو ‌ ئیرانی جه‌ هیچ بی ڕیزییؤی کوتاییش نه‌که‌رده‌ن. هه‌میشه‌ گه‌ره‌کش بیه‌ن به‌ دنیای برمانو که‌ ئه‌گه‌ر ئا ڕژیمه‌  نه‌بو ئی مه‌ردمه‌ به‌ هیچ وه‌ر مه‌گیریو.

خواستی مه‌ردموو ئیرانی هه‌ر پیسه‌ باقی مه‌ردموو وه‌رلوا‌و دنیای، ئازادی، به‌رابه‌ری و خواستی ئینسانیی بیینی.  به‌ڵام جمهووری ئیسلامی ئی جوره‌ خواستا به‌ سه‌ره ‌وه‌ری منیوره‌ و مه‌تاؤو ملشا دو په‌نه‌.

کۆمه‌ڵگاو به‌ینه‌لمله‌لیچ پیسه‌ ئه‌نجمه‌نیوی جه‌هانی یاسێ ویش هه‌نیش و کشوه‌ریؤش به‌ ئه‌ندام قه‌بووڵا که‌ ڕیز په‌ی ئا یاسایا بنیوره‌ و به‌روشا ڕاوه‌. که‌چی جمهووری ئیسلامی گه‌ره‌کشا به‌ قانونی ویشۆ  بێنه‌ ئی میدانه و میدان داری که‌رو‌.

دنیاو غه‌ربیچ‌ ئه‌گه‌ر ڕؤیو جه‌ ڕوا و جه‌ دۆرانو بلوک به‌ندی ئا وه‌ختوو دنیایه‌نه‌ به‌ ناچاری  کشوه‌رانیو  پیسه‌ جمهووری ئیسلامی تامڵ که‌ری ، ئارو ئیتر گه‌ره‌کش نیا و مه‌که‌رو. بلوکوو شه‌رقی نه‌مه‌نه‌ن و وه‌زعه‌ی‌ تازی چیویوته‌ر موازو. گلوبالیزم سیاسه‌تی پیسه‌ سیاسه‌توو جمهووری ئیسلامی به‌ کوسپی سه‌روو ڕێ منیوره‌.

ئه‌ڵبه‌ت جه‌ گوزه‌روو‌ به‌ر خورد به‌ جمهووری ئیسلامیه‌نه‌  سیاسه‌توو غه‌ربی یه‌ک ده‌س نه‌بیه‌ن. بڕیو جه‌ کشوه‌ره‌ ئورووپاییا سیاسه‌توو لینی که‌رده‌یشا هورچنیه‌‌ بی و به‌ ته‌مێ بینی ئامووزشش بدا و ئاوه‌و شارستانیه‌تیش کیشا، تا به‌ش سه‌رۆکووی لابه‌رده‌یش نه‌گنونه‌  وه‌رشا.

به‌ڵام یانزه‌و سپتامروو2001 ئی ڕاویشه‌ وسه‌نه‌ قوناخیوه‌ته‌ره‌. ئامریکا هه‌ر چا ڕوا ئه‌وه‌لیۆ به‌ ته‌مامی چه‌نی ئی ڕژیمیه‌ نیاشه‌نه‌ که‌مان و جه‌ لیستوو رژیمه‌ تروریستانه‌ نام نویسیش که‌رد.

‌ئیسه ‌ئانا ئی کیشه‌ یاوان به‌ ئۆ په‌ڕوو  باریکی. جه‌ لێوۆ ‌ غه‌رب جمهووری ئیسلامیش به‌ سه‌رچه‌مه‌و تروری و پاڵپه‌شتوو تروری به‌ دنیای ئه‌شناسنان و به‌رنامه‌یچشه‌نه‌ هه‌ن که‌ ترور نازو  و چۆ لایچۆ جمهووری ئیسلامی ئینا شونه‌و ئانه‌یۆ بومبی ئه‌تومیی وه‌شی که‌رو.

هه‌ر چند به‌ پاو قانوونا سازمانوو مله‌لی، گرد کشوه‌ریوی په‌یش هه‌ن ده‌سڕه‌سیش به‌ علموو هه‌سته‌یی بۆ، به‌ شه‌رتیو ئا کشوه‌ره‌ جه‌ میدانو که‌یه‌و کشوه‌ر داری دنیایه‌نه‌ قانوونه‌کا ئی که‌یی به‌رو ڕاوه‌. که‌چی ئیران چی میدانه‌نه‌ هیچ یاگی باوه‌ڕیش په‌ی ویش ناستینۆ و گه‌ڕی چندین ساڵه‌یش کاریوشا که‌رده‌ن تا که‌س  چی بازاره‌نه‌‌ ئیمانش په‌نه‌ نارو.

جیا چینیشا جمهووری ئیسلامی به‌ شه‌هید په‌روه‌ری و تاریفی ئۆ دنیای  یاونانش یاگیو که‌ به‌شوو فره‌و  مه‌ردموو جه‌هانی ئاما‌ن سه‌روو ئا باوه‌ڕیه‌ که‌ ئه‌گه‌ر ئی ڕژیمه‌ ده‌سه‌ڵاتشه‌نه‌ بو چانیشانه‌ ئی دنیایه‌ نابود که‌رو. جا پۆکه‌ی حکوومه‌ته‌کی غه‌ربی جه‌ کیشه‌ چه‌نی جمهووری ئیسلامی په‌شتیوانییوی به‌رینی دنیاییشا هه‌ن.

 ئارو گرد چیو حه‌کایه‌ت چانه‌یه‌ که‌رو که‌ غه‌رب سه‌روو لابه‌رده‌ی ئی حکوومه‌تیه‌ ته‌مام وه‌نه‌ بڕیان و حه‌تمه‌ن چی ڕانه‌ گرد ته‌وانیووو ویش مارونه‌ ڕا.

جمهووری ئیسلامی ویچش مزانو که‌  جه‌نگوو غه‌ربیش په‌نه‌ مه‌کریو، به‌ڵام چه‌کی ئه‌تومی خراب که‌ره‌سیو نیا تا جه‌ وه‌راوه‌رو تاقیبوو غه‌ربیۆ زوو زوو نیشانه‌و گه‌رده‌نو مه‌ردمو به‌ گرۆگان گیریاو ئیرانیش بدو.

ئی حکومه‌ته‌ چه‌نی فکر که‌رووه‌ که‌یفوو ویشا وه‌لی گردوو  ڕاسیا ئینه‌یه‌ مرمانا  که‌ غه‌رب تا ددانی ئی مار‌وو سه‌روو ڕێشه‌ نه‌کیشو ئارام مه‌نیشوره‌.

جا خاس ئانه‌نه‌ که‌ مه‌ردموو ئیرانی ویش ده‌س دو وه‌رۆ و ئی ڕژیمیه‌ لا به‌رو تا گیچه‌ڵیش چێو زیاته‌ر که‌له‌به‌ره‌‌ش وه‌نه‌ نه‌گیرا.

 

سیامه‌ند هۆرامی

20060210