دؤی مادی سه‌رنج کیشی جه‌ قانوونوو ئه‌ساسی ئه‌فغانستانی

 

ماده‌و چواره‌می:

حاکمیه‌توو مللی جه‌ ئه‌فغانستانه‌نه‌ هنوو مه‌ردمیا که‌ ڕاسه‌ووی و یا به‌ وه‌سیله‌و نمایه‌نده‌کاش به‌روش ڕاؤه‌.

ملله‌توو ئه‌فغانستانی یانی گردوو ئا تاکا که‌ داراو شارؤه‌ندی ئه‌فغانستانیه‌نی.

میلله‌توو ئه‌فغانستانی جه‌ قۆمه‌کا په‌شتوون، تاجیک، هه‌زاره‌، ئوزبه‌ک، ترکمه‌ن، به‌لووچ، پشه‌یی، نورستانی، ئیماق، عه‌ره‌ب، قرغیز(قرقیز)، قزلباش، گوجر، براهوی و ئۆ قۆمه‌کاته‌ری پیک ئامان.

به‌ گرد تاکیؤوو میلله‌توو ئه‌فغانستانی ئه‌فغانی ماچیو.

هیچ تاکیؤ جه‌ تاکه‌کا میلله‌توو ئه‌فغانی جه‌ ئه‌فغانی بیه‌ی بیبه‌ری مه‌کریو.

هه‌رمانی شارؤه‌ندی و تابعیه‌تی به‌ وه‌سیله‌و قانوونی ؤناریا(ته‌نزیمی کریا).

 

ماده‌و شانزه‌هه‌می:

جه‌ زؤانه‌کا، په‌شتو، ده‌ری، ئوزبه‌کی، ترکمه‌نی، پشه‌یی، نوورستانی، پامیری، و باقی زؤانه‌ ڕایجه‌کاته‌روو کشوه‌ری، په‌شتوو و ده‌ری زؤانی ره‌سمیی دۆڵه‌تیه‌نی.

چا ناوچانه‌ که‌ فره‌و مه‌ردمی به‌ یو جه‌ زؤانه‌کا ئوزبه‌کی، ترکمه‌نی، پشه‌یی، نوورستانی، به‌لووچی، و یا پامیری قسی که‌را، ئا زؤانه‌ چه‌نی زؤانه‌کا په‌شتووی و ده‌ری پیسه‌ زؤانی یه‌ره‌می به‌ ره‌سمی مشناسیو و شیؤه‌و ته‌تبیقیش به‌ پاو قانوونی ته‌نزیم کریو.

دۆڵه‌ت په‌ی ته‌ؤان دای و به‌رکۆته‌ی گردوو زؤانه‌کا مشیو به‌رنامی کاریی بارو و پیادی که‌رو.

ؤه‌ڵاکه‌رده‌ی چاپه‌مه‌نیا و یاؤنه‌ره‌ گروییه‌کا به‌ گردوو زؤانه‌ راییجه‌کا کشؤه‌ری ئازادا.

ؤاته‌ عیلمی و ئیداریه‌ باؤه‌ میللیه‌کی دلی کشوه‌ری مشیو پاریزیا.

 

هورگیریا جه‌ قانوونوو ئه‌ساسی ئه‌فغانستانی  http://www.newsafghanistan.i8.com/Html/ghanun.htm