به‌شۆ که‌رده‌ی
فه‌یسبوکه‌نه‌ به‌شش که‌رۆ
یانه‌ شېعرې

شیعری

پێشکه‌ش

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی 

ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆ ـ 4

به‌شه‌ر و ته‌بلېغات

دلې گیاندارانه‌ من ته‌نیا به‌شه‌ر مژناسو که‌ به‌ ته‌بلېغاتی هاڵی خه‌ڵه‌تیؤ. په‌له‌ۉه‌رېم دیېنې که‌  به‌ دانه‌ خه‌ڵه‌تیێ با و کۆتې بانه‌ دامی. مه‌یمونېچمم چی ته‌له‌ۉزیؤن و سایتا ئنتېرنېتیه‌نه‌ چه‌م په‌نه‌ کۆتېنې که‌ خه‌ڵه‌تیێنې. به‌ڵام ئانې گرد به‌ چېۉ خه‌ڵه‌تیېنې و خه‌ڵه‌تیا، په‌له‌ۉه‌رې به‌ دانه‌ و مه‌یمونېچ به‌ چېۉېۉته‌ر. هیچکام به‌ قسې روتې مه‌خه‌ڵه‌تیا. ئه‌ڵبه‌ت ئانه‌شه‌ چه‌نه‌ به‌رکه‌ری که‌ به‌ ته‌کان دای ده‌سی که‌رگه‌ ئجؤش دانه‌ش په‌ی شانې و یا توته‌ به‌ چؤچؤ مه‌ره‌جیؤش نانش ۉزی ۉه‌ر. ئینې بؤنه‌و تکرارو ۉه‌ڵته‌رو ئا هه‌ره‌که‌تا هامڕا چېۉېۉی، ئانه‌شا لاۉه‌ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام به‌شه‌ره‌که‌ هه‌ر به‌ ته‌بلېغېاته‌ ختو خاڵیه‌که‌ خه‌ڵه‌تیؤ و ته‌بلېغاته‌که‌ گاهه‌ن چا جؤرایچه‌نه‌ که‌ هه‌ر هیچش، بېجگه‌ جه‌ وېش گه‌ره‌ک نیا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 01 March 2014 09:35)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پەی نێلسۆن ماندێلای

**

تۆ

ئێننەو باڵاو ئەفریقای

ئازادیت ئارد و

سەرو گردوو دیلەکاو''جەحەنەمی''

بەش بەشت کەرد.  بەشوو وێت نەدریا .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆـ2

ژه‌ره‌ژ وه‌ی که‌رده‌ی

ئی قسې قسې ئۆسایه‌نه و ئیسه‌ وه‌شبه‌ختانه‌ باۉو هه‌رمانه‌کې نه‌مه‌ن. مه‌ردم ئۆسا ژه‌ره‌ژی وه‌ی که‌رې و وه‌ی که‌رده‌که‌یچ زیاته‌ر په‌ی راۉه‌و ژه‌ره‌ژا بې
خرابه‌و ئی هه‌رمانې با مه‌نؤ، من مه‌به‌ستم سه‌رو ته‌جره‌بېۉیا که‌ مه‌ردمو هۆرامانی چی بارۆ بېش و باسش که‌رې. مه‌ردمی شاره‌زاو ئا هه‌رمانې نه‌زه‌ره‌شا ئانې بې که‌ ژه‌ره‌ژه‌و راۉې مشیؤ به‌ گواری، به‌شه‌ر وېش وه‌یش که‌رؤ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 02 November 2013 11:51)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

چېش بې ئه‌گه‌ر؟

 

Download Embed Embed this video on your site

هیزی ۉېره‌گا سه‌عات لا ششی

 تؤفو ته‌نیایی جه‌ تاقه‌ت به‌رشی

تاڵی دڵته‌نگی وېش داۉه‌ کامی

بېشۆقیچ مه‌کیش که‌ردێ تؤ زامی

چا ڕه‌مو ڕؤمو شیه‌و به‌ختانه‌‌

چا گرمو قاڵو ساته‌ سه‌ختانه‌‌

هه‌ۉاو هامده‌می دؤسېۉی خاسی

هؤر نیانې زه‌نگېۉ ده‌و په‌ی هه‌یاسی

چند زه‌نگېۉ لۉا و ده‌نگېۉ زیانه

ده‌نگو هه‌یاسی چون وېش دؤسانه‌‌

جه‌ په‌رسوجؤنه‌ ده‌مش دا ده‌ردۆ

ده‌فته‌رو داخاش په‌لاوپه‌ل که‌ردۆ

من که‌ شؤنکۆته‌و ئارامی بېنې

تامه‌زرؤ ده‌مېۉ هامده‌می بېنې

مدیه‌و ئاد جه‌ من نگه‌رانته‌را

تلیان خه‌ماۉه‌ و سه‌خت ۉېرانته‌را

پوره‌و باساما نیشت سیاسه‌تاۉه‌

نیشت ئۆ مه‌ردمی بې به‌ش کریاۉه‌

درېژه‌ش دا په‌نه‌ دؤسی داخ گه‌سه‌م

گرتش به‌ دۆریۆ هؤشیار و هه‌سه‌م

ده‌م ده‌مه‌ی دانې ئېشی ته‌کنېره‌

تاۉتاۉه‌ی تؤمې داخا ڕېزنېره

تاۉېۉ ناهه‌مېد ده‌مېۉ هه‌مېدوار

تاۉېۉ به‌ ئارام  ده‌مېۉ به‌ هاۉار

ئاد جه‌ من به‌ته‌ر ده‌رونش گریې

کاڵاو تاقه‌تیش به‌ تاراج بریې

ۉاچې چواردۆرما ته‌نیان به‌درۉې

سیاسه‌تې قه‌ڵبې ئه‌ندیشې زرۉې

ۉاچې چېش بې ئه‌ر، چێ لا ئېمه‌یچۆ

لا ئېمه‌ی پېکیا و به‌ختا سؤته‌یچۆ

سیاسه‌ت ڕاسی بیێ و گؤڵدای نه‌بیێ

به‌ ڕېکی بیێ و وېلادای نه‌بیێ

درکنای قسې دڵی ئېنده‌ شه‌رم نه‌بیێ

بازارو دڵ ڕه‌قی پېسه‌ گه‌رم نه‌بیێ

ڕوتی و هه‌ژاری ئیتر نه‌بیێنې

سؤخره‌ و بېگاری ئیتر نه‌بیێنې

دژمه‌نی چه‌نی  ژیۉای با نه‌بیێ

جیاۉازی ژه‌ن و پیای با نه‌بیێ

مینې نه‌بیێنې  وې ته‌قنای نه‌بیێ

ته‌یاره‌ بیێ ته‌یاره‌ ئه‌ڕفای نه‌بیێ

مافې مرؤۉی چون وېشا بیێنې

چون وېشا په‌ل و پۉېشا بیێنې

سه‌رو مل کنیێ و که‌لې نه‌بیێنې

په‌ڕ و باڵ  کېشیێ و شه‌لې نه‌بیێنې

حه‌راڵ و حه‌رام نه‌کرېێ بیێنې

تاڵاۉه‌و مه‌رگی نه‌دریێ بیێنې

سیاسه‌ت شه‌نې ڕو به‌ ۉای نه‌بیێ

 دنیاما دنیاو ناره‌ۉای نه‌بیێ

هۆسارو مه‌ژگی تؤكلی نه‌کېشتێ

نانو پاکیزه‌ی پؤخڵې نه‌برېشتێ

جه‌ هه‌ره‌سگانه‌ به‌زمۆنیای نه‌بیێ

لا باروتیه‌نه‌ چه‌خماخ شای نه‌بیێ 

ڕاسی  زه‌لیلو لا لاری نه‌بیێ

کارامه‌ دیلو بېکاری نه‌بیێ

کاسه‌و هؤنه‌ری به‌ که‌ساس نه‌بیێ

رۆنه‌قو پوچی پېسه‌ خاس نه‌بیێ

با لا ئېمه‌یچۆخه‌ڵه‌تنای نه‌بیێ

ته‌بلېغی سیاسی هؤرنیای نه‌بیێ

په‌رسو نه‌ته‌ۉه‌ی په‌ڕ سته‌م نه‌بیێ

ناسیؤنالیزمې  دۉه‌ ده‌م نه‌بیێ

قه‌مچ و پېچو ڕاو مافی با ۉه‌س بیێ

که‌س نیمه‌ نه‌بیێ و گرد که‌س هه‌ر که‌س بیێ

تز و ئانتی تز وه‌شبارې  بیێنې

سه‌نتزې که‌مته‌ر لاسارې بیێنې

مه‌یل چه‌نی سه‌رتؤی ئېنده‌ باو نه‌بیێ

ڕاو ڕیشه‌ پېمای به‌ڕ زوخاو نه‌بیێ

ده‌رمان ۉره‌شما وېش زامده‌ر نه‌بیێ

ئؤسای خشت سازما ۉېرانکه‌رنه‌بیێ

ده‌رمانما داییم هه‌ر مه‌رهه‌م نه‌بیێ

جه‌راحییچ بیێ جه‌راح که‌م نه‌بیێ

هه‌یاس داخېنه‌ کڵپه‌ش ئه‌سا بې

ده‌ردې ئه‌ژمارې و چون وېش ئؤسا بې

‌ۉاچې چېش بې ئه‌ر:

چېگه‌یچ ئازادی و یه‌کسانی بیێنې

پرنسیپې مافې ئینسانی بیێنې

با ئېمه‌یچ خه‌ریکې چېۉاته‌ری بیێنمې

خؤلیا و خه‌یاڵو ۉیراته‌ری بیێنمې

چانیشا با خه‌یاڵې ئؤسکاریما که‌ردێنې

ۉیرې ئاسمانی و سه‌فینا ڕؤزگاریما که‌ردێنې

فرمولیما دێنې به‌ دنیای و جه‌ تېکنیکه‌نه‌ به‌شدارې بیێنمې

سه‌ره‌ما دلې سه‌رانه‌ بیێ و یاگېۉه‌نه‌ دیارې بیێنمې

ۉاتم: هه‌یاس هه‌یاس ڕاس ماچی

کریؤ ئاره‌زو ئی چېۉا که‌ری ۉاچی

به‌ڵام ئی گرفتې  وېشا و شه‌خه‌ڵشا

گؤشېۉ جه‌ بارو گڵېمه‌کې کېشا

بېز ئۆ ئینیشا جمش وه‌ش که‌رؤ

هازی مارؤنه‌ و بې هېزی به‌رؤ  

ئه‌ر بېز نه‌بؤنه و ئه‌ر جمش نه‌بؤ

گردچېۉ یاگېنه‌ مه‌نؤۉه‌  و گه‌نؤ

ئه‌ر وشکی گؤمې  و بې ئاۉی نه‌بیێ

ره‌نگ بؤ تېڕتېره‌ هه‌ر ماساۉی بیێ

هه‌ر ئاژېۉی نیازېۉش سازان

هه‌ر نیازېۉی چېۉېۉش وازان

ئه‌ر موحته‌سه‌ب و شه‌حنه‌ نه‌بیێنې

زاهېد و   فه‌قی و گه‌زمه‌  نه‌بیێنې

حافز که‌ی تاۉې که‌لام مجؤره؟‌

غه‌زه‌ڵې بارؤ و دیۉان بنیؤره

زه‌ختې په‌رۉیزی و ته‌یمانېش بېنې

داخې شیرینې و په‌یمانېش بېنې

فه‌رادشا به‌رد و به‌سشا بیستونۆ

تلناشا داخ و ڕه‌نجی بېچونۆ

ڕه‌نجو فه‌رادیچ نه‌بیێ قوربانی

بیستون که‌ی شاد بې به‌ تاقو سانی؟

چی ده‌ره‌و دؤڵ و چه‌مه‌ و هانه‌نه‌

قسه‌و باس فره‌ن، خاسیچ  ئانه‌نه

یؤ ۉه‌راۉه‌رو کرده‌ قه‌ڵباۉه‌

مدرؤنه‌ و نازؤ په‌نگې بنیاۉه‌

‌‌ درېژه‌م دا په‌نه‌ و ۉاتم:

هه‌رچند تاریکی دنیای جه‌م بؤۉه‌

‌شۆقو شه‌مېۉېش په‌ی مه‌کوشیؤۉه

به‌ڵام ئه‌ر خه‌ره‌د ڕانما نه‌بؤ

مه‌ژگی و وشیارما سه‌رپه‌نا نه‌بؤ

علمو دانشما نه‌گناما ۉه‌ڵې

زامه‌تې مه‌یا و گېڵنا گېچه‌ڵې

مشیؤ ۉیه‌رده‌و وېما بزانمې

تارېخو وېما و دنیای بوانمې

جه‌ سه‌نتایانا، زانای سپانی

ۉاتېۉ چی بارۆ وېش دان زۉانی

ئانې که‌ تارېخ جه‌ یاد به‌راۉه‌

به‌ ناچار تارېخ تېکرار که‌راۉه‌
قسېش ده‌مۆ ئه‌سانێ و ۉاتش:

سه‌رو ئی گۉه ڕه‌نگاو ڕه‌نگېۉه

ئی گۉه‌ که‌یله‌ هه‌راو ده‌نگېۉه

وه‌ش ئانه‌ن چه‌م ئۆ سرشتی دارمې

 چه‌قې ۉه‌رده‌یمی و ڕکې ۉیارمې

دلې ڕه‌نگ و بؤی جؤرا و جؤریه‌نه

گېجو چه‌م و دؤڵ نزم و هؤریه‌نه‌‌‌

چه‌که‌ره‌ ئاسا ڕاو وې بېزمېۉه

چه‌نی هه‌ر کۆتی جه‌ نؤ خېزمېۉه

نازمې قه‌ڵبه‌زه‌ن ڕا گیری که‌رؤ

لا ڕێ برمانؤ و جه‌ ڕاما به‌رؤ

ئه‌ۉیسا ۉیرما ده‌مه‌ زه‌رد بؤنه‌
ده‌رمانو ده‌ردا تازه‌ که‌رد بؤنه

ڕا چارې کؤنې گرفت سازېنې

گرفتې تازې تازه‌ وازېنې

به‌ ۉیرو هیزی ژیۉای مه‌کریؤ‌

بارو ئارؤیما به‌ شان مه‌بریؤ

هه‌ژمار که‌ هیزی چؤرتکه‌ به‌سېشۆ

ئارؤ کامپیؤتر ناڵؤ ده‌سېشۆ

هه‌رپاسه‌ ئارؤی هیزیش ئاست جیا

سه‌ۉایچ رۉېۉا ئه‌لۆ ئه‌لۆ هه‌م به‌زما

دمات بڕیؤ خه‌ت ئانه‌ تؤ نه‌بیه‌ی

گه‌رمه‌و باسانه‌ کؤشیه‌یۆ و قرتیه‌ی

 سیامه‌ند هۆرامی
2013-09-03

 

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

 
More Articles...