به‌شۆ که‌رده‌ی
فه‌یسبوکه‌نه‌ به‌شش که‌رۆ
یانه‌ شېعرې

شیعری

پێشکه‌ش

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی 

ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆ ـ 4

به‌شه‌ر و ته‌بلېغات

دلې گیاندارانه‌ من ته‌نیا به‌شه‌ر مژناسو که‌ به‌ ته‌بلېغاتی هاڵی خه‌ڵه‌تیؤ. په‌له‌ۉه‌رېم دیېنې که‌  به‌ دانه‌ خه‌ڵه‌تیێ با و کۆتې بانه‌ دامی. مه‌یمونېچمم چی ته‌له‌ۉزیؤن و سایتا ئنتېرنېتیه‌نه‌ چه‌م په‌نه‌ کۆتېنې که‌ خه‌ڵه‌تیێنې. به‌ڵام ئانې گرد به‌ چېۉ خه‌ڵه‌تیېنې و خه‌ڵه‌تیا، په‌له‌ۉه‌رې به‌ دانه‌ و مه‌یمونېچ به‌ چېۉېۉته‌ر. هیچکام به‌ قسې روتې مه‌خه‌ڵه‌تیا. ئه‌ڵبه‌ت ئانه‌شه‌ چه‌نه‌ به‌رکه‌ری که‌ به‌ ته‌کان دای ده‌سی که‌رگه‌ ئجؤش دانه‌ش په‌ی شانې و یا توته‌ به‌ چؤچؤ مه‌ره‌جیؤش نانش ۉزی ۉه‌ر. ئینې بؤنه‌و تکرارو ۉه‌ڵته‌رو ئا هه‌ره‌که‌تا هامڕا چېۉېۉی، ئانه‌شا لاۉه‌ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام به‌شه‌ره‌که‌ هه‌ر به‌ ته‌بلېغېاته‌ ختو خاڵیه‌که‌ خه‌ڵه‌تیؤ و ته‌بلېغاته‌که‌ گاهه‌ن چا جؤرایچه‌نه‌ که‌ هه‌ر هیچش، بېجگه‌ جه‌ وېش گه‌ره‌ک نیا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 01 March 2014 09:35)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پەی نێلسۆن ماندێلای

**

تۆ

ئێننەو باڵاو ئەفریقای

ئازادیت ئارد و

سەرو گردوو دیلەکاو''جەحەنەمی''

بەش بەشت کەرد.  بەشوو وێت نەدریا .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

کت و مڵه‌

 کت و مڵه‌، داستانېۉی شېعری یاگه‌ کۆته‌ن که‌:: 

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 29 July 2014 22:24)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆـ2

ژه‌ره‌ژ وه‌ی که‌رده‌ی

ئی قسې قسې ئۆسایه‌نه و ئیسه‌ وه‌شبه‌ختانه‌ باۉو هه‌رمانه‌کې نه‌مه‌ن. مه‌ردم ئۆسا ژه‌ره‌ژی وه‌ی که‌رې و وه‌ی که‌رده‌که‌یچ زیاته‌ر په‌ی راۉه‌و ژه‌ره‌ژا بې
خرابه‌و ئی هه‌رمانې با مه‌نؤ، من مه‌به‌ستم سه‌رو ته‌جره‌بېۉیا که‌ مه‌ردمو هۆرامانی چی بارۆ بېش و باسش که‌رې. مه‌ردمی شاره‌زاو ئا هه‌رمانې نه‌زه‌ره‌شا ئانې بې که‌ ژه‌ره‌ژه‌و راۉې مشیؤ به‌ گواری، به‌شه‌ر وېش وه‌یش که‌رؤ.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 02 November 2013 11:51)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...