یانه‌ شېعرې

شیعری

ته‌ۉېڵې

Download Embed Embed this video on your site

ۉیرما ته‌ۉېڵې شارو شارا بې

شارو هونه‌ری و ره‌نگین کارا بې

یانه‌و ئه‌ده‌بی و کؤگاو زۆقی بې

پورې شادی بې شانې شۆقی بې

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 18 November 2014 21:03)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

که‌مانه‌و گله‌ییا

 

Download Embed Embed this video on your site

سه‌رۉېره‌گانېۉ مه‌جلسېۉه‌نه‌

جوانېۉ به‌ گرمه‌و ئی گله‌ییاۉه‌

ژه‌نی نامې مه‌دا  مه‌سانا

ماناو وه‌شه‌ۉیسی مه‌زانا

پېۉه‌نی مه‌پېکا

په‌یام مه‌کیانا

شؤخېۉه‌ش ئاردۆ ده‌نگې‌ تا ۉاچؤ:

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 19 November 2014 01:10)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پێشکه‌ش

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی 

ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

بازېۉ شېعرې و مه‌تڵه‌بې سه‌رو فه‌یسبوکیۆ ـ 4

به‌شه‌ر و ته‌بلېغات

دلې گیاندارانه‌ من ته‌نیا به‌شه‌ر مژناسو که‌ به‌ ته‌بلېغاتی هاڵی خه‌ڵه‌تیؤ. په‌له‌ۉه‌رېم دیېنې که‌  به‌ دانه‌ خه‌ڵه‌تیێ با و کۆتې بانه‌ دامی. مه‌یمونېچمم چی ته‌له‌ۉزیؤن و سایتا ئنتېرنېتیه‌نه‌ چه‌م په‌نه‌ کۆتېنې که‌ خه‌ڵه‌تیێنې. به‌ڵام ئانې گرد به‌ چېۉ خه‌ڵه‌تیېنې و خه‌ڵه‌تیا، په‌له‌ۉه‌رې به‌ دانه‌ و مه‌یمونېچ به‌ چېۉېۉته‌ر. هیچکام به‌ قسې روتې مه‌خه‌ڵه‌تیا. ئه‌ڵبه‌ت ئانه‌شه‌ چه‌نه‌ به‌رکه‌ری که‌ به‌ ته‌کان دای ده‌سی که‌رگه‌ ئجؤش دانه‌ش په‌ی شانې و یا توته‌ به‌ چؤچؤ مه‌ره‌جیؤش نانش ۉزی ۉه‌ر. ئینې بؤنه‌و تکرارو ۉه‌ڵته‌رو ئا هه‌ره‌که‌تا هامڕا چېۉېۉی، ئانه‌شا لاۉه‌ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام به‌شه‌ره‌که‌ هه‌ر به‌ ته‌بلېغېاته‌ ختو خاڵیه‌که‌ خه‌ڵه‌تیؤ و ته‌بلېغاته‌که‌ گاهه‌ن چا جؤرایچه‌نه‌ که‌ هه‌ر هیچش، بېجگه‌ جه‌ وېش گه‌ره‌ک نیا.

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Saturday, 01 March 2014 09:35)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پەی نێلسۆن ماندێلای

**

تۆ

ئێننەو باڵاو ئەفریقای

ئازادیت ئارد و

سەرو گردوو دیلەکاو''جەحەنەمی''

بەش بەشت کەرد.  بەشوو وێت نەدریا .

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...