یانه‌ شېعرې

شیعری

جوابېۉ پەی مامؤسا پەشېۉی

Download Embed Embed this video on your site

جوابېۉ پەی مامؤسا پەشېۉی، شاعېری ناسک خەیاڵ و دەسەڵات دار، کە سەرو شېعرەکې حۆزەلارەی، جە شېعرېۉەنە گلەیېش کەردې بېنې کە چی من ئا شەۉە لۉاناۉە لا حۆزەلارەی و ئادم ئاگادار نەکەردە بیەن...

ئا شەۉە قەرار بې دەرەگماڵې ئا هەۉاڵیە بیاۉنؤ کەچی بە داخۆ نەتاۉا بېش و پا بؤنۆ پېسە باس کەرې؛

ئەمن ئا شەۉە سؤ کزی چەمام
هېزو تەۉانم ئەسا بې تەمام

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Friday, 12 June 2015 13:00)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

راو مەدرەسەیەنە

Download Embed Embed this video on your site

ساعبانېۉ چەنی یەکەم تیجیاری

ڕاو مەدرەسەیەنە و ڕاکې نساری

وەرم ئالوسینو نەوتەی شەۉانەی

سەر چون پورە هەنگ داخا زەمانەی

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 09 June 2015 18:55)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

ته‌ۉېڵې

Download Embed Embed this video on your site

ۉیرما ته‌ۉېڵې شارو شارا بې

شارو هونه‌ری و ره‌نگین کارا بې

یانه‌و ئه‌ده‌بی و کؤگاو زۆقی بې

پورې شادی بې شانې شۆقی بې

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Tuesday, 18 November 2014 21:03)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

که‌مانه‌و گله‌ییا

 

Download Embed Embed this video on your site

سه‌رۉېره‌گانېۉ مه‌جلسېۉه‌نه‌

جوانېۉ به‌ گرمه‌و ئی گله‌ییاۉه‌

ژه‌نی نامې مه‌دا  مه‌سانا

ماناو وه‌شه‌ۉیسی مه‌زانا

پېۉه‌نی مه‌پېکا

په‌یام مه‌کیانا

شؤخېۉه‌ش ئاردۆ ده‌نگې‌ تا ۉاچؤ:

(1)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

Last Updated (Wednesday, 19 November 2014 01:10)

فره‌ته‌ر بوانۆ

 

پێشکه‌ش

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی 

ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

(0)سه‌رنجېو چێ بنیه‌ره‌. سه‌رنجې‌

فره‌ته‌ر بوانۆ

 
More Articles...