یانه‌ هه‌والې هه‌ۉاڵو مه‌رگو کاکه‌ محه‌مه‌د مسه‌فازاده‌ی

هه‌ۉاڵو مه‌رگو کاکه‌ محه‌مه‌د مسه‌فازاده‌ی

 

 

به‌ داخۆ هه‌ۉاڵو مه‌رگو کاکه‌ محه‌مه‌د مسه‌فازاده‌ی قه‌له‌م به‌ ده‌سی تواناو هۆرامانی پېچیانه‌ مېدیا.

ئېمه‌ هه‌ر‌مانبه‌رې په‌لیانه‌و هۆرامانی پی بؤنۆ سه‌روه‌شی وېما ئاراسته‌و خانه‌ۉاده‌و به‌ڕېزو کاکه‌ محه‌مه‌دی و سه‌رجه‌م‌ مه‌ردمو هۆرامانی که‌رمې.

کاکه‌ محه‌مه‌دی مسه‌فازاده‌ یؤ جه‌ قه‌ڵه‌م به‌ ده‌سه‌ خاۉه‌ن ده‌سه‌ڵاته‌کا هۆرامانی بې و جه‌ فره‌و یاگانه‌ ڕچه‌ ماڕ و ڕا وه‌شکه‌ر بې.

 هه‌رچند نۉیسیاکېش یاگې به‌رزه‌شا هه‌ر به‌ دیاری مه‌نؤۉه‌، به‌ڵام مه‌رگو کاکه‌ محه‌مه‌دی خه‌سارېۉی گۆره‌ی چامنه‌نه‌ که‌ شؤنه‌مایش سه‌رو ڕۆتو کارۉانو قه‌ڵه‌مو هۆرامانیۆ په‌ی هه‌میشه‌ی وې مرمانؤ و ئه‌رکی سه‌نگینو ڕاۉایارا ئا ڕێ سه‌نگین وسه‌نینته‌ر که‌رؤ.

یادش به‌رز و گرامی و ڕاش په‌ڕ ڕاۉیه‌ره‌ بؤ

په‌لیانه‌و هۆرامانی

2013-01-15

 

 

سه‌رنجې

No Comments, be the first to Comment

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated (Tuesday, 15 January 2013 16:34)