Hawraman

خېر بەیدې پەی هۆرامانی

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
یانه‌ شېعرې ده‌نگېۉ جه‌ هۆرامانۆ

ده‌نگېۉ جه‌ هۆرامانۆ

E-mail Print PDF

Download Embed Embed this video on your site

ڕۉېۉ چی ڕۉا  و ئه‌چی یانه‌نه‌

هه‌ر چی که‌یه‌نه‌ و هه‌ر ‌چی ئانه‌نه‌

ته‌نیا چه‌نی وېم نیشته‌ بېنېره‌

داخې گېرېنێ و خه‌مې دېنېره‌

ناگا ته‌له‌فون به‌ تېژ ۉاڵیاره‌

چون هه‌نگا گه‌سه‌ یانه‌ش چڵاکناره‌

ده‌مو گؤشیۆ  ده‌نگېۉ زیانه‌

ده‌نگېۉ ئاشنا ده‌نگېۉ وېمانه

ده‌نگېۉی زؤڵاڵ ده‌نگېۉی جوان

ده‌نگېۉی ئه‌هوه‌ن ده‌نگېۉی نیان

ۉاچېنی بڵبڵو چه‌مه‌و شه‌مشیا

به‌ سؤز خه‌ریکو وه‌شی و تشییا

ده‌مو په‌رساۉه‌ زامېش کولیێۉه‌

په‌ترؤکشا رېزا داخېش مجیێۉه‌

جه‌ تاۉه‌و داخا ده‌نگش هؤربڕی

بې په‌رۉا به‌ره‌و هؤڕیش هؤر دڕی

کۆت شکاتو لاۉا و لؤمه‌و هه‌ره‌سا

شکاتو بازاراو درؤ و ده‌له‌سا

شکاتو ئه‌ره‌شیه‌ی شکاتو تاۉیای

زه‌مه‌و خه‌ره‌فیای وله‌و خاۉیای

باسو بې ڕه‌نگی باسو بې ده‌نگی

کزه‌و بې که‌سی باسو دڵته‌نگی

باسو ده‌س نه‌شیه‌ی ۉېرانی و کاسی

ره‌نجو گم بیه‌ی وې وې نه‌شناسی

باسو گه‌رده‌نه‌و دلې بازاری

زامو فه‌قیری و ناڵه‌و هه‌ژاری

باسو بوه‌و زه‌ڕی و دېۉای بازېۉی

شکاتو سه‌راسې و شېۉیای بازېۉی

باسو باخه‌ڵه‌ قوڵ و درېژا

شکاتو میاچاره‌ چه‌واشه‌ و لېژا

باسو بارخانه‌و کارۉانو زؤڵا

باسو ۉېرانی و لاده‌گا چؤڵا

باسو ڕابه‌ری حزبی و به‌رنامه‌ی

باسو دېۉجامه‌ی ڕه‌نگی و ڕه‌نگامه‌ی ‌

باسو کومیتا  و لیژنه‌ هاڵیا

سیاسه‌ته‌ پوچا و کۉۆ بیه‌ قڕاڵیا

باسو خاۉنای و ته‌لاشو چه‌منای

باسو نه‌میای و کوششو نه‌منای

باسو سه‌نگساری و حکمو ته‌ۉه‌نې

باسو به‌دبه‌ختی و بې مافی ژه‌نې

دؤسه‌ گه‌رم بیه‌بې و یه‌کریز باسش بې

لا دڵو منۆ سه‌رجه‌م ڕاسش بې‌

درېژه‌ش دا په‌نه‌ و ۉاتش فڵانی:

ئینه‌ نۆروزا و یانه‌ ته‌کانی

ڕه‌نگ دای به‌ ژیۉای دؤخت ئارده‌ی ژیانی

نه‌ۉۆ که‌رده‌ی ۉیر، گفت و هه‌رمانی

ئانا گرد چېۉېۉ نؤ نه‌ۉه‌ بیۆ

دنیایچ چه‌مه‌ڕان چېۉېۉ جه‌ ئېمۆ

که‌یېۉ که‌ دنیا جه‌ نؤۉه‌ ڕسۆ

ۉلې تنگیێۉه‌ ده‌ساۉه‌نده‌سۆ

ئېمه‌یچ مشیؤنه‌ ئا کؤڵكه‌ ۉیرا

چه‌نی شه‌خه‌ڵو ئا گفته‌ پیرا

به‌ ده‌سی وېما بنیه‌یمې لاۉه

ۉیر و گفتی نؤ هه‌م بارمېناۉه‌‌

ۉاتم: راس ماچی و ئینانات چه‌نی

پېسه‌ که‌ ماچا و  بیه‌ن ۉاته‌نی:

هه‌رچی پېدا بؤ ڕۉېۉ سه‌ر مشؤ

نه‌ۉه‌ زیانه‌ کؤنه‌ به‌رمشؤ

قه‌ۉانه‌یچ ڕاسی تازېش وه‌شه‌نه‌

کؤنېش یه‌ک جاری هه‌ر سه‌رېشه‌نه

قسېش ده‌مۆ ئه‌سانێ و ۉاتش:

هه‌ماڵې ئېمه‌ مانگه‌ هؤرۉه‌سې

هه‌سارېته‌رې ئامێنه‌ ده‌سې

بنج و بنه‌ماو دنیای دریاۉه‌

گه‌ردشو چه‌رخی نۉیسیا و ونیاۉه‌

پؤچی داستانه‌و سه‌رشاخا گاۉی

زه‌مین و مازی پیره‌ ماساۉی

ته‌مام به‌رکۆت و ته‌مام ئېزیاۉه‌

پېچیا قه‌ڵبیۆ و نریا ئۆ لاۉه‌

ۉاتم ڕاس ماچی و ۉاتم:

ئېمه‌یچ په‌ی ئانه‌ی جیێ نه‌مه‌نمې

مشیؤ ددانې ئا ۉیرا که‌نمې

ڕؤسؤ ۉاته‌نی دنیا فه‌رزانه‌ن

به‌شه‌ر سرشتی و کارش ژیرانه‌ن

کولتور و هه‌رچی دۆرشه‌نه‌ گرسؤ

مشیؤ ژیرانه‌ و فه‌رزانه‌ بڕسؤ

ناسش قسه‌کېم ته‌مامنو ۉاتش:

ده‌سې کریێنې تا ژڵېۉنمېشا

لاشې کریێنې تا جمنمېشا

مشؤ نازمې ئانه‌ که‌ مه‌ژگش ماچا

بېۉه‌ج گنؤره‌ ئۆ پاینو قاچا

مه‌بؤ مه‌نمېره‌ تا په‌نه‌ما ۉاچا

که‌س چېمه‌ ژیرته‌ر نیا و درؤ ماچا

قسېم ده‌مۆ ئه‌ساۉه‌ و ۉاتم:

مشیؤ سه‌ر به‌ ۉې ۉه‌زمېنه‌ دلې

ده‌سو پا شانمې و به‌ېمېۉه‌ مه‌لې

ۉه‌رده‌سی بازمې و بازمې شاگردی

تا که‌ی هه‌ر ساۉا و تاکه‌ی هه‌ر وردی

ئېمه‌ که‌ سه‌خت و سه‌ختۆ ژیۉێنمې

چه‌نی گرد هؤرس و کۆتی ئاشنێنمې

که‌ی ڕه‌ۉان بازمې ئه‌چی وه‌خته‌نه

ده‌سکېش کریه‌یمې جاده‌ی ته‌خته‌نه‌

قسېش ده‌مۆ ئه‌سانێ و ۉاتش:

مشیؤ نازمېنه‌ خؤفې گېرؤما

گېجیه‌و گېجا بارؤ و به‌رؤما

نه‌ شه‌ۉې هه‌نه‌ و نه‌ جن و نه‌ هاڵ

نه‌ دؤعا موه‌رؤ و نه‌ نۉیشته‌ و نه‌ فاڵ

من که‌ هامچه‌رخو کامپیؤتریه‌نا

دؤسو فه‌سیبوکی  و تۉیتریه‌نا

که‌ی ڕه‌ۉان بازو دانه‌م په‌ی شانا

فیکه‌م په‌ی که‌را و په‌نه‌م بوانا

قسېم ده‌مۆ ئه‌ساۉه‌ و ۉاتم ڕاسا:

یؤ مشیؤ گېڵؤ و بدیؤ سه‌ختانه

چه‌مې که‌رؤۉه‌ دلې ته‌ختانه‌

ڕیشه‌و شه‌کاره‌ بلؤره‌ واری

تا بیاۉؤ لا ڕاسی دیاری

به‌ په‌له‌ قسېش ده‌مۆ ئه‌سانێ و ۉاتش:‌

یؤ مشیؤ بیارؤ ڕېک ۉاچؤ هه‌نا

نام و نیشانش نه‌ۉزؤنه‌ په‌نا

تاپؤ هه‌ستی وېش نه‌که‌رؤ که‌نه

با که‌س داڵیتش نه‌ۉره‌شؤ په‌نه‌

شؤن کۆته‌ی خه‌ڵکی ئیتر با ۉه‌س بؤ

که‌یېۉا مشیؤ گرد که‌س وېش که‌س بؤ

جه‌ باسانه‌ یاۉێ بېنمې ئېگه‌ و ۉاتش:

فڵانی کارته‌که‌م پیکه‌ش مێ و ئجؤ

ئانده‌ش نه‌مه‌نه‌ن بلؤ و ته‌مامیؤ

ئه‌ر ده‌نگم نه‌مه‌ن سه‌خڵه‌ت نه‌که‌ری

باسه‌که‌ی مازمێ په‌ی وه‌ختېۉته‌ری و ۉاتش:‌

با تخمې ته‌مێ نه‌گناما ۉه‌ڵې

ئه‌ندا به‌راما و ۉزامانه‌ ته‌ڵې

تا چه‌مې که‌رمێ که‌م ۉره‌ش کریه‌یمې

حه‌یا مجیه‌یمې و ئاۉه‌رو بریه‌یمې

با نازمې زڕې مه‌یلما ره‌نگ که‌را

نه‌ قسره‌ مزؤ و نه‌ باتسه‌یچ‌ به‌را

ئېمه‌ ئه‌ر بتاۉمې بوانمێ به‌رگه‌نه‌

به‌رگنؤ که‌رگه‌و هامسایچ که‌رگه‌نه

به‌ڵام به‌ داخؤ ئاناره‌ ته‌مه‌ن

ئه‌له‌و ئه‌له‌و ئه‌له‌و ده‌نگ نه‌مه‌ن،  

پېشکه‌شتا بؤ!

سیامه‌ند هۆرامی

2012ـ03ـ06‌

سه‌رنجې

 • 1) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: kikaous

  pet slamati vashi arazoo karo, damet garm daset vash...

 • 2) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: mobin

  damo vash bo mamosa syamand giyan ba rasi har fera vasha be sllamatit pai mvazoo

 • 3) سه‌رنامه‌ش نیا

  Author: هؤرامیه تی

  سلٌام کاک سیامه ن ده موه ش ده س وه ش هیواذاره نا گرذ هؤرامییٌ جه نالٌه و ده رونیذ یاوؤنه و سؤزش جمؤو واز جه شؤن که وته و خه لٌکی باراو گنا شؤنه و وه رمی راسی ویٌما و تاوؤ وا چؤ ئیٌمه یچ هه نمیٌ و هؤرامییٌنمیٌ هه قما وریان و حه ر گه ره کیچمانه

سه‌رنجېوی تازه‌ بنیه‌ره‌‌

 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated on Friday, 12 May 2017 18:22