لا لو شه ريف

سوحيوه زوو پا ئيزي بئ، تازه گيزه گيزو سه ماوه ره نه فتيه كي ده سش په نه كه رده بئ.ساليوه زياته ر بي كه لالو شه ريف سو حاني زوو چايخا نه كه و كا ك نا زاري كه ريوه، ميزو سه نده ليه كان چنئ،سماوه ره كي گيسنينه، ينجا جگه ريوه لاپيچ دي واي.

ئا رويچ پيسه و رواني ويه رده ئ خه ريكو جگه ره كيشاي بئ ، به لام، ئارووه قره ش نه بي، حه مه ئ كو رش نا وه ش بي ، دكتر نو سخيو ه ش  دابي په يش گيرو، په نه يچش واته بي كه حه مه پيويستا عه مه ليات بو. ئا ديچ به زويئ.

 تا كاتوعه مه لياته كه يچ چا شتي خا سي بوه رو ته قويه ت بو. وه قتيوه دكتر ه كه با سو خاس وارده يش كه رده بي، لالو شه ريف به خوه وه واته بيش روله گيان دروسا سه وادم نيه ن به لا م زانو په ي وارده ئ

چيش خا سا و چيش خراو، به لام كه ده س ته نگ بي ده سه لات چيشه ن.

 گر مه و هه وره تريشقه ي جه دورو يئ گوش.به ده نگيشه ره ديار بي كه

فاسله ش جه چايخا نه كه و كا ك نا زاريو فره دور بي، به لام لالو شه ريف هه ر جه زاوروله يوه، وه رو گر مه و هه ورا ته رسي.وه رو ويشو بو له ش يئ، هه ئ به زيادم نه كه ردي هه ي،ينه نعمه ت بوداخم غه ز ه ب چيش بو?

ته نيا دل وه شيو لا لو شه ريفي دماي مه ردي ژه نه كيش حه مه بي، ئا ديچ ماويوه بي كه نا وه ش بي.خه فه تو پولو عه مه لياتو حه مه ي په ي ته نيا ساتيوه وه رش نه دئ.

خه لك پيسه و جاران بوياخو پالايا نشان نه كه ريني، به تايبه ت به پائيزان كه س هوشش لاو بوياخو پالا يانشو نه بي،ته نيا چوار په نج كوري گه نجي بيني كه موشته ري هه ميشه ي بيني په ي لا لو شه ريفي.

لا و ويشو فكر كه ريوه!ئارو به نا زاري واچو، نه ، نه ، هه ر كه نازار ئا ما  من ملو، فايده ش نيه ن، ئا رو يه ري روين حه مه هيچش نه وارده ن، هه قيچشه ن، كي به نا وه شي تا وو يه ره ژه مه نا نو په نيره وه رو?

ده سي كه م با پولو ده رمانه كان چه نيو كه ميوه جگه ري په يدا كه رو. ته مام خه جاله تو نا زاريچ بيه نان هيشتا قه رزه كه م نه دانو.

نا زارئ قا وه چي ده سش نيا بي سه رو شانه و لالو شه ريفي وه. كه ميوه ته كا نه ش داو به خوه وه په رساش ئا لا لو ئا رو ته مام مات مه نما ني . هه م ديسان چيش بيه ن?حه مه خا سته ره ن?سه ره ش به رز كه ردو، تازه نا زارش ديه بي.

سلام نا زار گيان كه ي ئا ماي ? چو زانو. راسي  خاس  بي زوو ئاماي.  

گه ره كما ئا رو چه نيو سه ر كارگه رويا نه فه ره نگيه كان قسئ كه رو. به شكه م كاريوه م دا په  نه .حه مه حالش خراپته را ، هيچ مه وه رو، ئا رو سوح ياوش بي.

نا زار گيان من خه جا له تو تويچ بيه نان، قولت په نه  ده و به زووته رين كا ت قه رزه كا و تويچ بد ه ونو.

نازار چايوه ش نياره په ي لا لو شه ريفي، جگه ريوه لاپيچش گير سنا نه و،ويچش پالو ده سيشه نه نيشته ره.

قه رزه كان وه رده جاري، من خه جاله ته نا ده سه لاتم نيه ن يا رمه تيت ده و،ويت خاس زاني ئمنيچ فره ده سم ته نگه ن،به لام قول ده و تا وه قتو عه مه لياته كه ئ كه ميوه پول وزو لاوه په يت.

لا لو شه ريف جعبه و بو ياغه كه يش نيا گو شه و چايخانه كو نازاريوه و به رو يا نه فه ره نگيه كان كه وت را.

ته رسه ش بي كارش نه دان په نه. شه صتو يه ري سالي ته مه نش بي.سالهاي سال به حه سره تو زاوروله يوه ژيو ابي. تا ئاخرش دماو دنيايوه پؤل خه رج كه رده ي بيه بي بابه.جارو بار ويش سه ر زه نش كه ري. تو كه ئينه وه زعه ت بي زاوروت په ي چيشي بي?يئ گرد زاوروله به د به ختئ جه دنيانه هه ني. تو پچي يو ته ريت په نه زياد كه ردي?دلش په ر بيه بئ . وه رو عه يبي نه وياي تير گره وي.

ياوابي لاو يانه كان.چه ن كه سيوه كارگه رئ خه ريكي بيني سوحانه وه ريني. سلامش كه رد.به خه ير ئامايشان كه رد. لا لو شه ريف روه ش كه رده يو جه كارگره كا و په رساش(رؤله گيان كامتان سه ر كارگه ره  ن?

پيايوه وه ش په نه كه وته شان نيشا نه دا.لا لو شه ريف ويش قنج كه ردو لوا په ي لاو سه ر كارگه ره كه ئ. سلامش كه ردو يه ك راس داواو كاريش كه رده. روله گيان ئه گه ركارگه رتان پيو يستا من كار كه رو? وه ليو ئانه ئ جواو گيرو زو واتش ته ماشاو ته مه نيم مه كه ره،چا گه نجانه خا سته ر كارم نه كه رد  زه رم گه ره ك نيا چه نه ت.

بر يا ره ش دايبي هه ر جور بيه بئ كارش دا په نه. سه ركا رگه ره كه ته ماشايوه و لا لو شه ريفيش كه رده ، گه رگش بي قسئ كه رو لالو شه ريف مو له تش نه دا

روله گيان با ته نيا ئارو كار كه رو زانات خا س كا رم نه كه رد جواوم كه ردي.

كا برائ  سه ر كارگه ر زاناش لالو شه ريف ول كن نيا واتش فره خاس لالو ئارو كار كه ره بزان چيش بو.

ويچش باوه ر نه كه رئ كارشان دان. زوو جه ميشكو ويشه نه ده سش كه رد به

حه ساو كه رده ئ.ئه گه ر رويوه هه زار تمه نيم دا په نه دماو يه رئ مانگي پؤلؤ عه مه لياتو حه مه ي جور بو. تازه نازاريچ قه ولش دان يار مه تيم دو.

پيسه زانئ گه نج بيه نو. لاو ويشو پاسه وير كه ريوه كا ره كه ئا سانا.خاسيچ زاني ئه گه ر خراپ كار كه رو سه واي كا رش مه دان.

تا چاشتيگاي خاس ويش هيلا ك كه رد.جا رو بار ته ماشاو سه ر كار گه ره كه ي كه ري بزانو ته ماشاش كه رو يا نه.

دما نيمه رو زاناش كه يئ كا ره كارو ئا دي نيا به لام چارنه وي. ته نيا ته رسه ش ئانئ بئ كابراي سه ركارگه ر رازي نه بو ده سشو.

به هه ر به د به ختيوه بي تا لاو ويره گه ي كا رش كه رد.يه ك را س لوا په ي لاو سه ر كار گه ره كه ي .روله گيان كريو زه رو كا رو ئا رويم ده ي  په نه ?

چي  لا لو په نه ت وه ش نيا لا مانو كار كه ري ?ئا رو كاري خاست كه رد.

با روله گيان، به لام زه ره كه م پيويستا. راسه ت گه ركه نه كو ره كه م ناوه شه ن

گه ركما ده رمانه كاش په ي سانو، زه رم نيا.

پيا كه ناراحه ت  بي زه ركه و ويش داو ئا ما زه ري  زياده ش دو لا لو شه ريف قه بولش نه كه رد، نه روله گيان تا يئ ته مه نه سواله م نه كه ر دينه. كار كه رو

زه رو ويم گيرو. ته نيا پياي خاس به گرد رويوه دما و كا ره كه يم زه ره كه م ده په نه.

پؤله كه ش نيا كيسه شو به په له لوا په ئ دوكانو حه سه ئ قه ساوي.جگه ريوه شان مه نه بي. بي ئا نه ئ ته ماشاش كه رو ئه سه ش. خاس زانئ جگه ر مانووه

ره نگه ش فاريو.لا شو مو هيم نه بي. تازه ئارو سوح حه يوانه كه شان سه ره بريه بي. فره يچ كو نه نه بي. فرياو ده رمانه كان نه كه وت . ئا ديش وستي سه واي .

به په له به ره و يانه ي لوا. جه رانه كه و تو ويرو سالاني ويه رده ي. ئه داو حه مه ي هيشتا نا وه شه نه كه وتيبي. لا و ويره گان ئگه ريچ فره هيلاك بياي زاني ژنه كيش چه نو حه مه ي يا نه نه ماتليشه ني.

حه  مه فره زاورو بي، تا زه گا گولكي كه ري.خشپه خشپ يئ لاو به ره كه ي
په ي ئا نه يه با به ش گيروش با وشيوه،هيلاكي ته مامو رويش به رشي.

ژنه كيش چايش په ي ئاوري، ئه گه ريچ ده س ته نگي بيني به لام رازيه بينئ.

ته نيا ته رسه شان جه ئایه‌نده‌و زاورؤكه يشان بئ.لالو شه ريف زوزو واچي(نمازو پيسه و ويم به د به خت بو، كيانوش مه دره سه،بو به پيايوه حه سا وي په يويش.

يواشيوه به ره كه ش كه ردو، حه مه هه ر پا ده قه سو حه نه ئيژ يابيره پال كه وته بئ.نانو په نيره كيچ ده سش نه وارده بي.

حه مه روله گيان هو رزه!مه زانو وه رو نانو په نيرئ ويت دان وه رمي.ئا رو ئيتر جگه ره ن، كاري تازه م په يدا كه رده ن.تا دوي مانگي ته ري پؤلؤ عه مه لياته كيم به ر ئا ورده ن. روله به گيانت جگه رم ئه سه ن.هورزه تا ويم نوارده نم!زاني جه كه يوه جگه رمان نه وارده ن.

حه مه هيچ ده نگش ناما، ته كانه يچش نه دا ويش.لا لو شه ريف وشك بي،گرمه و هه وري ديسان به رز بيه بيوه، ره هيله واران بي. ئا سمان توره بي.

لالو شه ريف به هه زار حال ويش ياونا لاو حه  مه ي. حه مه به شانه ره كه وته بئي هورش گيلناوه مه رده بي. لالو شه ريف لا ل بيه بي گه ركش بي بچر و

حه مه نه تاوي،حه مه ش گرت باوشيشو. عجيب بئ گره ويچش نيئ.تير تير ماچش كه رد. ئيشيوه ئاما جه دليشو. حه مه ش نياوه سه رو ياگه كيشو، ويچش ئيژياره لاشو. فره ش په نه نه شي يا وا حه مه ي.

فه له ك عه ين شه ريف اوجاغت كور بو

يانه ت چون يا نه ش بي چرا و نور بو

2008-08-19

دڵاؤه‌ر